skip to Main Content

با تشکر از شرکت پرسان که با آموزش های خود مرا به آرزوی دیرینه پرواز رساند. حسن تلاش تمامی اعضای این مجموعه برای بنده قابل تقدیر است. برای من در کنار این عزیزان بهترین تجربه رسیدن به یک پرواز مستقلی موفق بود.

Back To Top