skip to Main Content

گواهینامه‌های اخذ شده:

 1. مهندسی هواپیما
 2. تایپ هواپیماهای پایپر
 3. تایپ هواپیماهای سسنا
 4. تایپ هواپیماهای تکنام
 5. تایپ هواپیماهای گلایدر
 6. تایپ هواپیماهای شیمانگو
 7. گواهینامه فنی UL
 8. گواهینامه FULL GROUP
 9. گواهینامه B1

سوابق کاری:

 1. کار در صنایع هواپیمایی ایراندر قسمت F14 و 707
 2. کار در مرکز آموزش فنون هوایی
 3. مسئول فنی شعبه نیشابور و شیراز و رییس شعبه این قسمت
 4. در سال ۱۳۹۵ بازنشسته شده و از آن زمان تا سال ۱۴۰۱ در آموزشگاه خلبانی هما همکاری داشتم.
 5. در حال حاضر به عنوان مدیر CAMO و بعنوان مدیر فنی پرسان مشغول به کار هستم.
 6. در مدیریت دارای فرم ۴ صلاحیت پرواز می باشم.

دوره های گذرانده:

 1. بدنه بونانزا به مدت ۱۰۸ ساعت
 2. بدنه شیمانگو به مدت ۱۰۸ ساعت
 3. تعمیر و نگهداری بدنه و موتور هواپیماها
 4. موتور IO-520 به مدت ۱۰۲ ساعت
 5. تایپ موتور 0.320 به مدت ۱۰۲ ساعت
Back To Top