چگونگی معلق ماندن هواپیما در هوا پرواز معلق ماندن هواپیما در هوا یک امر کاملا تخصصی است. آرزو و فکر پرواز تفریحی باعث شد تا بشر به اختراع بزرگی چون هواپیما دست یابد. بشر با الهام گیری از طبیعت توانست ساختاری بسازد که از طریق آن بتوان پرواز را چون پرندگان رها تجربه کرد. این