فروش بلیط های تفریحی

هواپیمای اسکای لیدر

بال هایی که متعلق به خودتان هستند. بر خلاف هواپیماهای مسافربری و جنگنده، یک هواپیمای شخصی از آزادی کامل در پرواز برخوردار است. شما به هر جا که بخواهید می توانید پرواز کنید.

هزیـنه هر راید (۲۰ دقیقه)

تماس بگیرید

هزیـنه هر ساعت

تماس بگیرید

هواپیمای ایکاروس

بال هایی که متعلق به خودتان هستند. بر خلاف هواپیماهای مسافربری و جنگنده، یک هواپیمای شخصی از آزادی کامل در پرواز برخوردار است. شما به هر جا که بخواهید می توانید پرواز کنید.

هزیـنه هر راید (۲۰ دقیقه)

تماس بگیرید

هزیـنه هر ساعت
تماس بگیرید

هواپیمای زودیاک

بال هایی که متعلق به خودتان هستند. بر خلاف هواپیماهای مسافربری و جنگنده، یک هواپیمای شخصی از آزادی کامل در پرواز برخوردار است. شما به هر جا که بخواهید می توانید پرواز کنید.

هزیـنه هر راید (۲۰ دقیقه)

تماس بگیرید

هزیـنه هر ساعت

تماس بگیرید