برای یاد گرفتن فقط یک راه وجود دا د و آن عمل است

مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمان اقای آیدین قزوهانیان ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد.
ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیزی را برای ایشان آرزومندیم.