هرگز تسلیم نشوید،
امروز سخت است و فردا سخت تر،
اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود

مراسم سولو هنرجو گرامی و عزیزمان آقایحمیدرضا فراهانی ، در فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد.
ضمن عرض تبریک؛ پروازهای ایمن، موفق و هیجان انگیزی را برای ایشان آرزومندیم.