به منظور تجهیز و ساماندهی ناوگان پروازی، شرکت هوانوردی پرسان اقدام به امضاء قرارداد خرید یک فروند هواپیمای ایکاروس از آلمان نمود. این هواپیما که بهترین بازدهی را در میان هواپیماهای آموزشی دارد با طراحی لوگوی پرسان اواخر مهرماه به کشورمان وارد خواهد شد.  پرسان در نظر دارد با بهره وری از هواپیماهای بروز اروپا و آلمان در شأن متقاضیان پروازهای آموزشی و تفریحی خود ارائه خدمات نماید زیرا مراجعین پرسان شایسته بهترین ها هستند.